T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

SANAYİ BÖLGELERİMİZ


________________________

______________________
  ________________________
 
________________________
KOCAELİ GEBZE KÖMÜRCÜLER 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ(Yapım Aşamasında)
______________________

 


 

 

 Bulunduğunuz Yer: HİZMET STANDARTLARI  >>   Hizmet Standartları

 DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C.

DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(İçişleri Bakanlığına Bağlı Tüm Kaymakamlıklar)

                                                                                                                             

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

1-     Matbu Dilekçe,

2-     Kira Kontratı, (varsa)

3-     Tapu Belgesi. (varsa)

15 + 5 Gün

2

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (dışarıdan atanan yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye İşlemi

1-     Dilekçe,

2-     Başvuruda bulunan yönetici ise yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,

3-     Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-     İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye yapılan tebliğe ilişkin tebellüğ belgesi veya ihtarname,

5-     İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği

7 Gün                            

3

Tüketici Sorunları Başvurusu

1-     Matbu Dilekçe,

2-     Fatura,

3-     Satış Fişi,

4-     Garanti Belgesi, Sözleşme v.b.

3 Ay

4

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

1-     Matbu Dilekçe,

2-     İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği,

3-     Vergi levhası,

4-     Ruhsat sahibinin/Sorumlu Müdürün T.C. Kimlik numarası,

5-     Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6-     TİB onaylı filtreleme programı.

15 Gün

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

5

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi Düzenlenmesi

1-       Dilekçe,

2-       Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

3-       Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği; kiralık ise kira kontratının örneği,

4-       Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği; mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği; iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

5-     Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

30 Gün

 

6

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

a) 2022 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin ilgisine göre EK-1 ve EK-2’sinde yer alan başvuru formu,

b) Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olmaları nedeniyle aylık bağlanacaklar için özürlü sağlık kurulu raporu,

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,

ç) ADNKS’ den (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu,

d) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge.

NOT: Mahallî maliye teşkilatlarınca, aylık bağlanması için istenilen bu Yönetmeliğin ekindeki belgeler Kurum internet sayfasından temin edilir. Bu formlar için ilgililerden herhangi bir ücret talep edilemez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.

2022 Sayılı Kanun

Md.5/6 

3 ay                         

 

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

7

Yeşil Kart Kararı

a)     İlk kez Yeşil Kart başvurusunda bulunacaklardan İstenilen Belgeler;

1-     Form (Muhtar onaylı),

2-     Nüfus cüzdan bilgileri (tüm aile fertlerinin), 

     (MERNİS’ ten ilgili kurumca temin edilip, görevli personelce onaylandıktan sonra

      dosyasına konulacaktır)

3-     Fotoğraf (1’ er adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertleri için).

b)  Yeşil Kartının süresi dolanlardan vize için istenen belgeler;

1-     Form (Muhtar onaylı),

2-     Nüfus Cüzdan Bilgileri

      (MERNİS’ ten ilgili kurumca temin edilip, görevli personelce onaylandıktan sonra           

       dosyasına konulacaktır)

3-     Yeşil Kart ön yüzünün fotokopisi ( Hane Reisinin).*

c-     2022 sayılı yasadan faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda istenilen belgeler;

1-     Form (Muhtar onaylı),

2-     Matbu dilekçe,

3-     Nüfus Cüzdan Bilgisi

      (MERNİS’ ten ilgili kurumca temin edilip, görevli personelce onaylandıktan sonra

       dosyasına konulacaktır)

4-     2022 Kart fotokopisi,*

5-     Fotoğraf (1 adet).

 

İnceleme tamamlandıktan sonra 7 Gün                         

8

“Apostille” Tasdik Şerhi

1-     İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçe sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve kuruluşların düzenlediği belgeler ile ilgili noter tasdikli belgeler

Aynı Gün

9

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

1-  Dilekçe

30 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

10

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-     Form (Muhtar onaylı),

2-     Askerlik şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-     Nüfus Cüzdan Bilgisi

(MERNİS’ ten ilgili kurumca temin edilip, görevli personelce onaylandıktan sonra

        dosyasına konulacaktır)

İnceleme tamamlandıktan sonra 7 Gün                         

11

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Gereğince Muhtaçlık Kararı

1-  Matbu Dilekçe,

2-  Mal Bildirim Formu (2 adet),

3-  Nüfus Cüzdan Bilgisi

(MERNİS’ ten ilgili kurumca temin edilip, görevli personelce onaylandıktan sonra

           dosyasına konulacaktır)

4-  Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-  Sağlık Kurulu Kararı (% 40 ve üzeri),

6-  Nüfus Kayıt Örneği

(MERNİS’ ten ilgili kurumca temin edilip, görevli personelce onaylandıktan sonra

        dosyasına konulacaktır)

İnceleme tamamlandıktan sonra 7 Gün                         

12

4483 Sayılı Kanunla İlgili Karar

1-  Dilekçe (Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin

     adı soyadı, adresi; şikayet edilen memurun adı soyadı, çalıştığı kurum)

30+ 15 Gün

13

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Başvurusu

1-  İçeriğinde adı soyadı, imza, tarih, adres ve T.C. Kimlik No bilgisinin

     bulunduğu dilekçe,

1) 15 iş günü

2) Birden fazla kurumu ilgilendirmesi halinde 30 iş günü

14

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1-  Dilekçe (Dilekçe sahibinin adı soyadı, adresi ve imzasının bulunması

     gerekmektedir)

30 Gün

 

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

15

BİMER

Şahsen, telefon, İnternet, e-posta ve mektup ile yapılan başvurular alınmaktadır.

 

Başvuru Yapanın Adı - Soyadı, T.C.Kimlik No’ su, Telefon, Mail Adresi, Faks ve Açık Adresi

15 gün

16

Yurt Dışı Bakım Belgelerinin Tasdiki

1- Matbu Form

Aynı Gün

* Talep edilen fotokopiler hizmeti sunan kurumlarca sağlanacaktır.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri        : İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü                                        İkinci Müracaat Yeri                               : Dilovası Kaymakamlığı

İsim                               : Hatice BİÇER                                                                 İsim                             : Hasan GÖÇ

Unvan                          : Yazı İşleri Müdürü                                                      Unvan                          : Dilovası Kaymakamı

Adres                            : Dilovası Kaymakamlığı                                                 Adres                          : Dilovası Kaymakamlığı 

Tel                                 : 0262 754 23 77                                                              Tel                               : 0262 754 23 76

Faks                              : 0262 754 23 78                                                              Faks                            : 0262 754 23 78

E-Posta                        : dilovasi@icisleri.gov.tr                                          E-Posta                       : dilovasi@icisleri.gov.tr

 

 

 

 


Bu içerik toplam 42.587 kez gösterildi, Site toplam 331.571 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 33 kişi geziyor.

Mimar Sinan Mh. İstiklal Cd. No:187 Dilovası / KOCAELİ
Tel:+90 (262) 754 23 76 Fax: +90 (262) 754 23 78 E-Posta: dilovasi@icisleri.gov.tr